LISSE PROGRESSIEF

SOCIAAL

EN DUURZAAM

Hubrecht van der Beek: raad mist zicht op effect van uitgaven

'Veel beter kijken waar we ons geld aan uitgeven'

Nu Lisse in de situatie is beland dat het de euro’s drie keer moet omdraaien voordat ze kunnen worden uitgegeven, is het belangrijker dan ooit dat met dat geld ook echt iets wordt bereikt voor de Lissers. Maar, zegt Hubrecht van der Beek van PvdA/GroenLinks Lisse, in veel gevallen is dat helemaal niet zo duidelijk omdat er geen doelen zijn gesteld en geen cijfers worden gegeven over de effecten van beleid.

,,We lezen in de programmarekening bijvoorbeeld veelal alleen dat er plannen zijn gemaakt en activiteiten zijn uitgevoerd. Met als gevolg dat de gemeenteraad in die gevallen geen weloverwogen beslissingen kan nemen om de investeringen te stoppen, er mee door te gaan of juist te verhogen. En daardoor kan de gemeenteraad nu onvoldoende haar controlerende functie uitoefenen, maar ook niet goed sturen op de inhoud.’’

 

Motie

 

Om daar verandering in te brengen dient de partij een motie in bij de bespreking van de zogeheten Kadernota. Daarin schetst het college de stand van zaken en zijn plannen, zodat de gemeenteraad kan aangeven wat die belangrijk vindt bij het maken van de nieuwe begroting. PvdA/GroenLinks  stelt in de motie voor om in de nieuwe begroting die de raad in november behandelt veel duidelijker dan nu per beleidsterrein aan te geven wat de gemeente precies wil bereiken met de tientallen miljoenen die elk jaar weer worden uitgegeven en hoe de gemeente vervolgens kijkt of dat ook gelukt is.

 

Smart

 

Dat kan volgens Van der Beek behulp van twee bekende methodes: de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) voor het stellen van doelen en de zogeheten Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) om te meten of je een doel behaalt. Met bijvoorbeeld woningcorporatie Stek worden die al gemaakt via de zogeheten prestatieafspraken, waarin beide partijen bijvoorbeeld afspreken hoeveel nieuwe sociale woningen er bij moeten komen in hoeveel tijd, waar en hoe er woningen worden opgeknapt en verduurzaamd. Na afloop bekijken beide partijen dan of dat is gelukt en zo nee, waarom niet en hoe dat dan wél kan worden bereikt.

Van der Beek: ,,Door voor al het beleid van de gemeente af te spreken wat er concreet bereikt moet worden en dat periodiek te meten, kun je als gemeenteraad veel beter controleren of het college zijn werk wel goed doet en of bepaald beleid eigenlijk wel werkt. Het kan ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de financiële problemen. Bijvoorbeeld als blijkt dat bepaald beleid wel veel geld kost, maar eigenlijk maar heel weinig oplevert.’’

Het omgekeerde kan overigens ook, benadrukt Van der Beek: dat je met weinig geld op een bepaald gebied toch heel veel kunt bereiken. ,,Meten is weten!’’

 

Wiel uitvinden

 

Het goede nieuws is dat onze gemeente het wiel niet zelf hoeft uit te vinden, aldus Van der Beek. Eindhoven, Den Bosch, Utrecht en Den Helder doen dit op uitstekende wijze. Leg hun programma rekeningen, kadernota’s en tussenrapportages maar eens naast die van ons. ,,Ik hoop dat hier snel verandering in gaat komen, want we lopen hier al een aantal jaren tegenaan. De tijd van het handelen zonder effecten te meten of te verantwoorden is voorbij; met beperkte financiële middelen moeten we dit weloverwogen uitgeven. Maar dat zal vooral afhangen van de vraag of andere partijen ons voorstel bij de behandeling van de Kadernota steunen. Gaan ze mee in het versterken van hun eigen controlerende functie, of blijft het bij business as usual?”

 

 

'College, stroop de mouwen eens op'

PvdA/GroenLinks fractie kritisch over Kadernota

 

 

 

Lisse zit diep in de financiële problemen en de komende jaren worden die alleen maar groter, zo schetst het college van Nieuw Lisse, CDA en VVD in de zogeheten Kadernota. Maar wat doet het college daar nou concreet aan, vraagt fractievoorzitter Richard van der Wiel zich af in zijn reatie op het stuk. Om het college op weg te helpen doet de fractie een aantal concrete suggesties.

 

Richard verwijst naar het raadsakkoord dat door alle partijen is onderschreven en waarin staat dat er voor het einde van deze raadsperiode een solide sluitende begroting moet liggen zonder grote lastenverzwaringen voor de inwoners. ,,Helaas ziet ziet mijn fractie dit niet terug in de voorgelegde stukken'', zegt hij, ,,er staat weinig ambitie in en veel alinea’s beginnen of eindigen met de woorden: We streven er naar…….De intentie is er om……..Wij hebben als doel….In overleg met zullen we komen tot…..De gevolgen daarvan kunnen we nog niet overzien…………In afwachting op…………..De fractie van de PvdA-GroenLinks wil ondertussen wel eens wat actie zien en bereidheid van het college om zaken op een andere manier aan te pakken dan alleen het passen op de winkel.''


Klappers

 

Hij ziet mogelijkheden bij de samenwerkingsverbanden waar Lisse deel van uitmaakt, zoals bijvoorbeeld de omgevingsdienst (ODWH), de sociale dienst (ISD), het afvalbedrijf (VAB) en de ambtelijke samenwerking HLT. ,,Ongeveer 80 procent van onze begroting gaat daar naar toe. Van die 80 procent  gaat dan weer 80 procent naar overhead en loonkosten. Het lijkt ons, dat juist hier bezuinigingsklappers gemaakt kunnen worden. Welke acties heeft het college daarvoor ondernomen'', wil hij weten. De zogeheten verbonden partijen willen regelmatig tussentijds meer geld. Dat is voor hem niet meer aan de orde: als ze geld tekort komen, dan moeten ze dat probleem maar zelf oplossen.

 

Uiteindelijk is vorig jaar afgesloten met een overschot van bijna vijf miljoen, maar dat is volgens Richard geen reden voor onverdeelde blijdschap. ,,Drie ton op armoedebeleid terwijl de voedselbank nog geen vaste plek heeft, en vier toen op het potje energietoeslag. Dat baart ons zorgen. Bovendien geven door ons geraadpleegde deskundigen aan dat een overschot vaak een teken is dat de ambtelijke organisatie (dus niet de ambtenaren) niet op zijn taak berekend is. Dingen blijven liggen en democratisch genomen besluiten worden niet of te laat uitgevoerd.''


Keukenhof


Hij vindt dat het college vooral schrijft wat er allemaal niet kan. ,,Had diezelfde energie gebruikt voor zaken die wel kunnen'', vindt hij, ,,Had tijdelijke camperplekken ingericht en hef toeristenbelasting! Bekijk betaald parkeren! Ga in overleg met evenementenorganisaties voor retributie gelden! Schrap hoge investeringen zoals hockeyvelden en toplaag atletiekbaan en kom met plannen!  Kortom: doe wat en pas niet alleen op de winkel en doe eens niet wat er altijd gedaan wordt, namelijk de lokale belastingen verhogen.'' Heel concreet doet de fractie de suggestie voor ,,eengoed gesprek met de organisatie van festijnen zoals Button Pop en Castle Fest alsmede de directie van Keukenhof om vrijwillig een bijdrage te leveren voor heffing van retributie van bijvoorbeeld een euro per toegangsticket.'' Keukenhof sloot het seizoen 2023 af met 1,4 miljoen bezoekers.


Smart


Om de gemeenteraad meer slagkracht te geven, gaat de fratie een motie indienen om meer zogeheten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) te gaan werken. Daardoor kan de raad veel beter zijn controlerende functie waarmaken.

 


,,Dus college, kom op, mouwen opstropen en doen.'' 

Knarrenhof kan na jaar stilstand door

Raad koppelt Knarrenhof los van starterswoningen De Greef

Na bijna een jaar kan Knarrenhof verder met het ontwikkelen van een woonvoorziening voor senioren aan de Ruishoornlaan 25, op de plek van de voormalige sportzaal. Het project stagneerde omdat aan het project de nieuwbouw voor jongeren op de plek van De Greef was gekoppeld. Sinds vorige zomer lagen de communicatie/participatie-plannen klaar voor de Knarrenhof, maar vanwege die koppeling kon de Stichting Knarrenhof niet verder.


In 2019 ondersteunde de toenmalige gemeenteraad unaniem het initiatiefraadsvoorstel van de Partij van de Arbeid om te onderzoeken of er in Lisse belangstelling bestaat voor een woonvorm voor senioren, een zogeheten Knarrenhof. Die bleek er zeker te zijn: 250 gegadigden schreven zich in. Daarop werden verdere stappen gezet. Het stuk grond Ruishoornlaan 25, naast de Don Boscoschool kwam hiervoor in aanmerking. Intussen speelde ook de herontwikkeling van Ruishoornlaan 21 mee - het jongerencentrum De Greef -  waar nieuwbouw voor jongeren is gepland. Door de koppeling van beide projecten lag de verdere ontwikkeling van een Knarrenhof al een jaar stil.


In de commissievergadering van 21 maart braken PvdA/GL en het CDA een lans voor het loskoppelen van beide projecten, zodat Knarrenhof weer verder zou kunnen. Na een pleidooi van fractielid Loes Dockheer en van Jeanette Loos van het CDA zei wethouder Jolanda Langeveld dat beide trajecten een zelfde communicatie/participatietraject moeten doorlopen maar dat het niet gelijktijdig hoeft. Waarop Loes Dockheer vroeg of de conclusie juist was dat Knarrenhof 'morgen weer aan de slag kan'. Na een korte aarzeling was het antwoord een luid en duidelijk 'ja'. 


In de raadsvergadering van 30 maart kwam Loes er nog even op terug. Ze meldde dat de mededeling met blijdschap is ontvangen door de Knarrenhof en dat de eerste afspraak met de gemeente om een en ander af te stemmen inmiddels is gemaakt.

 

Verjaardagskaart met boodschap straks ook in Lisse

'Goed idee', zo reageerde burgemeester Spruit direct op de suggestie van ons fractielid Loes Dockheer om in navolging van buurgemeente Katwijk 18-jarigen een kaart te sturen met informatie over wat er voor hen verandert nu ze meerderjarig zijn.


Achttien jaar betekent immers meerderjarig zijn en dat heeft heel wat consequenties. Het passeren van de grens van volwassenheid betekent onder meer dat je zelf een Digid moet aanvragen, een zorgverzekering moet regelen en eventueel zorgtoeslag kunt aanvragen, of dat je je kunt inschrijven voor een sociale huurwoning. Bovenal zijn 18-jarigen zelf financieel verantwoordelijk en niet langer hun ouders.


De gemeente Katwijk is hier onlangs mee gestart. Op de achterkant van de felicitatiekaart staat een QRcode, die toegang geeft tot een website waar alle informatie duidelijk op staat. De gemeente Lisse mag die code gebruiken, zo gaf de gemeente Katwijk al aan op een vraag van Loes.


Twintig jaar geleden stuurde de gemeente Lisse ook dergelijke kaarten, maar om onduidelijke redenen is dat gestopt. Wethouder Riet Austie zegde in de commissievergadering van 21 maart toe contact op te nemen met haar collega in Katwijk en er mee aan de slag te gaan.

 

Debat over gezonde bollenteelt

‘Gezond bollen telen. Kan gewoon.’

Tijdens de debatavond op 1 maart in Noordwijk georganiseerd door GroenLinks werd deze vraag voorgelegd aan verschillende partijen, zowel vanuit de politiek als vanuit de bollensector. Waarbij ‘gezond’in de breedst mogelijke betekenis moet worden uitgelegd: gezond voor water,bodem, natuur, omwonenden en bedrijfsvoering.


De politiek was vertegenwoordigd door Camille deLuca-Schwartz, kandidaat van GroenLinks voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland en Mart Waterval, kandidaat van Water Natuurlijk voor het bestuur van Waterschap Rijnland. Vanuit de bollensector 3 telers: John Huiberts, Johan Verschoor en ‘bollenjongen’ Allan Visser. De eerste van hen werkt al geheel biologisch, de andere twee zijn in de overgang naar biologisch telen.


Zo’n 75 belangstellenden hoorden hun reactie op de stelling van de avond.


De gemene deler van hun betogen was dat gezond bollen telen inderdaad kan, maar dat het helaas nog niet ‘gewoon’ kan. Eén van de telers werkt al geheel biologisch, de andere twee zijn in de overgang naar biologisch telen.


Onder leiding van Ziggy Klazes werd een geanimeerde discussie gevoerd over maatregelen die nodig zijn om de omslag te versnellen. Zoals: de procedure voor het toelaten van biologische gewasbeschermingsmiddelen zou verkort moeten worden van 4 naar 1 jaar. Of: alle gemeenten gaan het goede voorbeeld geven en uitsluitend biologische bollen planten. Aan het eind van het debat werden nog kritische vragen gesteld over de vermeende reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 90% t.o.v. 1995. Uit statistieken van o.a. het CBS zou iets anders blijken. De telers verklaarden dit door te verwijzen naar regionale verschillen en het al of niet meetellen van biologische middelen.


Belangrijkste winst van de avond was dat er een constructief gesprek werd gevoerd over een onderwerp dat de gemoederen in de Bollenstreek soms hoog doet oplopen. Politici in het panel en in de zaal maakten driftig aantekeningen en tijdens de borrel na afloop werd al gezinspeeld op concrete acties. Al met al kan deze avond worden gezien als een goede bijdrage aan het bevorderen van gezond bollen telen.


BESCHOUWING MEERJARENBEGROTING VAN DE PVDA-GROENLINKS FRACTIE


Past Lisse de grote broek die ze nu draag!

Iedereen zal anders antwoorden maar toch wat overwegingen.

De afgelopen jaren zijn er in Lisse veel gelden binnengekomen, geld dat in de volksmond het NUON geld genoemd wordt.

Dit was een smak geld    waarvoor gekozen is om mooie voorzieningen te realiseren.

Voorzieningen zoals een zwembad, een bioscoop/theater, mooie sportvoorzieningen en prachtige schoolgebouwen.

De andere HLT gemeenten kozen ervoor om het spaarvarkentje wat te spekken en slechts gedeeltelijk dat geld te investeren.

Lisse niet!

Dat heeft invloed gehad op de financien van de gemeente met als gevolg dat nu deze begroting gepresenteerd wordt.

Een begroting met weinig ambitie en veel zorg!

Een begroting waarin investeringen gemeld worden voor een atletiekbaan van 1,4 miljoen, 2 hockeyvelden voor 6 ton en bruggetjes in de Blinkert a 116000 euro om maar eens wat te noemen.

Het is zaak deze investeringen eens te herzien en dat we in gezamenlijkheid gaan onderzoeken wat er mogelijk is omdat we onder andere op het gebied van duurzaamheid ook voor grote opgaven komen te staan.

Een begroting waarin de bouw van een hoognodige school geschrapt wordt.

De Lisbloem, een bloeiende en groeiende school met een 100 jarige geschiedenis, die staat in een wijk waar de inwoners willen meedoen, meeleven en waarvan de school een ontmoetingsplek is met peuter- en kleuteropvang, een plein dat voor veel doeleinden gebruikt wordt en waar zelfs op beperkt gebied woning bouw plaats gaat vinden.

Mijn fractie vond de verhalen van het schoolbestuur en de directrice schrijnend en inhoudelijk zo sterk dat wij het college oproepen om WEER in gesprek te gaan te gaan met het bestuur van de Sophiastichting om alsnog de mogelijkheden te bekijken om tot afbouw te komen van die school.

 

Deze oproep doet mijn fractie met in het achterhoofd de cijfers die afkomstig zijn van het ministerie van binnenlandse zaken en openbaar gepubliceerd zijn op de site www.financiengemeenten.nl.


Daar kan je een vergelijk zien tussen gemeenten. Een vergelijk waaruit blijkt dat Lisse in verhouding met de buren een dure gemeente is en boven zijn stand leeft.

Mijn fractie heeft op die site een zoektocht gedaan tussen wat bollenstreekgemeenten.

Wat zien we dan en wat valt op ?

Er zijn per taakveld berekeningen gemaakt en ik zal er wat opnoemen in vergelijk met omliggende gemeenten.

Als we kijken naar:

OVERHEAD: Lisse 432 euro- -Hillegom 317 euro- -Teylingen 262 euro per inwoner.

SPORTACCOMODATIES: Lisse 92 euro- -Hillegom 19 euro- -Teylingen 57 euro per inwoner.

ONDERWIJSHUISVESTING: Lisse 102 euro- -Hillegom 31 euro- -Teylingen 54 euro per inwoner.

Maar hoe kan het dat in een ambtelijke fusie er dusdanige verschillen zijn op de overhead tussen de fusiegemeenten?

De investeringen op eerder genoemde sportvoorzieningen kunnen wat de PvdA-GroenLinks fractie beter ingezet worden voor de Lisbloemschool.

En neem voorts van mij aan, dat er in de andere gemeenten ook puike algemene voorzieningen zijn.

De financiele situatie in Lisse zorgt in de PvdA-GroenLinks fractie voor veel zorg.

Terugkijkend naar 2013 was er 40 miljoen schuld, dat is veel maar nu, anno 2022 heeft de gemeente Lisse 90 miljoen schuld.

Uitgaande van 22800 inwoners heeft ELKE Lisser een schuld van 3947 euro en een paar centen.

College, hoe zijn we in deze situatie terecht gekomen?

En belanrijker: Hoe komen we hieruit?

Tot 2026 zijn er plannen en voorstellen om de begrotingen sluitend te maken wat een eis is van de provincie.

Ook mijn fractie streeft er niet naar om onder een andere vorm van toezicht te komen maar we vrezen die dag wel.

Er zijn dan veel onzekerheden voor de toekomst en ook nu worden sommige zaken weer vooruit geschoven.

Tevens is een grote en onzekere factor het inflatiecijfer. In de begroting wordt uitgegaan van 2,5% maar in werkelijkheid is dat hoger.

Eind van het jaar moet er een nieuwe CAO liggen voor gemeenteambtenaren. Elk procent loonsverhoging kost 250.000 euro. De bonden eisen 12 procent en geboden wordt 4 procent.

Kortom we varieren van een miljoen tot drie miljoen niet berekende CAO kosten in deze begroting.

De eerste gaten in deze begroting dienen zich dus aan!

Dan de opschalingskorting in 2026. We kunnen dit wegwuiven of er alvast op voorsorteren.

Dit is een korting voor kleinere gemeente op de uitkering uit het gemeentefonds en Lisse zit in de categorie KLEINE gemeente.

Daarbij komt dan ook nog de hersteltermijn van 2 jaar voor de kapitaalreserves die is opgelegd door de provincie in plaats van de gewenste vijf jaar.

Regeren is vooruit zien en mijn fractie zou het heel zuur vinden als er drie jaar lang alle eindjes aan elkaar zijn geknoopt om in 2026 alsnog de deksel op de neus te krijgen.

Er MOET gezocht worden naar middelen om anders dan de Lisser extra te belasten, geld binnen te krijgen.

Mijn fractie is een voorstander van middelen zoals vermakelijkheids- of toeristenretributie, toeristenbelasting en parkeerheffing.

College, MAAK HAAST met het uitvoeren van de opdracht betreffende de camperplekken en campings!

Onze zelfstandigheid blijkt veel geld te kosten en dat zal in 2026 al maar toenemen.

In het raadsakkoord staat dat er deze periode geen onderzoek gedaan wordt naar een fusie met de andere HLT gemeenten en eventueel Noordwijk. Dat respecteert mijn fractie maar of het goed is dat vragen wij ons af. Wij worden steeds meer een onaantrekkelijke kandidaat om mee in zee te gaan!

Niemand wil deze bruid trouwen!

Maar met lef en durf is meer mogelijk dan gedacht!

In het antwoord van het college na de schriftelijke eerste termijn constateert mijn fractie wel, dat het college zich realiseert dat het voor zelfstandig Lisse haast niet meer te doen is op tal van gebieden en daardoor samenwerking moet zoeken met de buurtgemeenten.

Dat brengt mij bij de VERBONDEN PARTIJEN:

Verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen zijn organisaties die taken voor onze gemeente uitvoeren en dat in onze opdracht doen.

Dat gebeurt over het algemeen goed maar ook hier is onze zorg dat de gemeentelijke begroting op bladzijde 8 zegt, dat 50% van de begroting uit gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen bestaat. Niet erg als zij dat werk ervoor leveren!

Maar van die 50% zijn er 70% personeelskosten. Rekent U maar uit wat er overblijft voor de taakuitvoering.

Dit moet en kan anders!

Als opdrachtgever stellen wij een budget vast voor elke organisatie en daar moet het dan voor!

Het rijk werkt ook zo met opdrachten aan de gemeente.

Dit is een taak en dit is het geld. Doe het er maar voor!

Wij weten dat dit niet voor elke organisatie kan gelden. De ISD bijvoorbeeld heeft taken en verplichtingen die gedaan MOETEN worden.

Maar wij moeten strakker sturen, het gaat om veel geld.

 

ARMOEDEBELEID:

Deze begroting blijft gelukkig grotendeels af van het armoedebeleid. Het aantal kwetsbare gezinnen op financieel gebied en zwakkeren neemt toe. De rijken worden rijker en de er komen meer armen bij. En nogmaals: WIJ ZIJN NIET TEGEN RIJKDOM MAAR TEGEN ARMOEDE!!

De voedselbank heeft afgelopen maanden door de energiecrisis, wooncrisis en inflatie zowat een verdubbeling gehad van het aantal gezinnen die op hun steun rekenen en dat aantal loopt nog steeds op.

Mijn fractie vindt het dan ook niet juist dat zij moeten leven als een nomade. Trekkend van tijdelijk onderkomen naar een ander tijdelijk onderkomen.

Na contacten met de verantwoordelijk ambtenaar en de voedselbank bleek mij, dat de uitgangspunten van beide partijen niet stroken met elkaar en dat er op deze wijze nooit tot een bevredigende overeenkomst gekomen kan worden.

Door geldstromen te wijzigen kan de voedselbank geholpen worden. Is bijvoorbeeld de viering van het 825 jarig bestaan van Lisse zo belangrijk of kan voor die 80 duizend euro een ruimte gekocht worden en worden verhuurd aan de voedselbank?

De komende jaren staat Lisse voor belangrijke beslissingen om besluiten vanuit het verleden te herzien en dit alles omdat het geld niet toereikend is of zelfs op is.

Een voorbeeld daarvan is de vuilverwerking.

In de kadernota had ik daar al aandacht voor gevraagd maar die aandacht is niet beantwoord.

Het vuilverwerkingsbedrijf is oud en versleten. Dat moet vernieuwd worden.

Dat gaat de Lisser geld kosten want er is niet voor gespaard omdat er enige jaren gekozen is voor een lager maandtarief ipv reservering voor de toekomst.

Is het college bereid om de vuilverwerking in de gemeente Lisse te herzien, in contact te treden met de partner gemeenten in deze en zo te komen tot een andere en goedkopere manier van vuilafhandeling? Bij de beantwoording graag de argumentatie erbij.

En ja, mijn fractie is bekend met gemaakte afspraken maar het zijn andere tijden en we kunnen niet doorgaan met leven op te grote voet.

In deze beschouwing kan ik nog tal van zaken noemen die veel aandacht verdienen, zoals veiligheid, wonen, welzijn en verpaupering.

Ik zal dat niet doen maar…………………………

Tijdens de behandeling van de kadernota heb ik de wethouder uitgenodigd om vooral op het gebied van bezuinigen en begrotingsaanpak de bevolking te laten participeren.

Er leven veel goede ideeen en jaren geleden is er een enquete geweest waarvan de uitkomst was, dat een grote meerderheid vond dat er teveel geld ging naar sportaccomodaties.

En ja sporten is gezond maar het is ook duur door dure accomodaties!

Het antwoord in de comissie vergadering van de wethouder was dan ook wat flauw en sloeg niet op het sporten an sich en beantwoordde de vraag over de accomodaties niet.

Er zullen vanuit het college snel voorstellen moeten komen om net als in deze begroting keuzes te maken over de accomodaties.

MOBILITEIT:

In de komende jaren wordt ook gesproken over de ontsluiting van de Bollenstreek. Dit zou dan moeten gebeuren door meer asfalt en aanleg van wegen door mooie poldergebieden. Meer asfalt is meer autoverkeer en is meer vervuiling.

De beoogde weg komt dan ook nog te liggen in de Rooversbroekpolder waar een mooie poldernatuur is en waar ook al veel last is van het vliegverkeer. Kortom, meer wegen is nog meer fijnstof en nog meer CO2 uitstoot.

De PvdA-GroenLinks fractie staat daarvoor niet te juichen.

Recent heeft de PvdA in de provincie ingestemd met geldverstrekking voor dit mobiliteitsplan. Het voordeel van werken met twee partijen is, dat je van beide de beste standpunten kunt hanteren. In deze is het standpunt van GroenLinks ons standpunt en gaan we mee in deze met de provinciale fractie van GroenLinks.

Wij willen betere voorzieningen van en voor het openbaar vervoer. Daarom is het ook ontzettend cynisch dat juist daar op bezuinigd wordt door onze huidige rechtse regering.

Wij zullen dan ook op provinciaal en rijksniveau verder gaan met de lobby voor beter en betaalbaar openbaar vervoer. En betaalbaarheid of eigenlijk onbetaalbaarheid is een veelgehoord iets!

De huidige mobiliteitsplannen investeren wat onze fractie betreft, teveel in files en meer asfalt en veel te weinig in openbaar vervoer en deugdelijke fietspaden.

Vanzelfsprekend vergeten wij de fiets niet! Hier zal bij de ontsluiting veel meer aandacht aan besteed moeten worden. In deze zoeken wij de samenwerking met de collega’s van de progressieve partijen in de betrokken buurtgemeenten.

GOM-ISG-arbeidsmigranten:

De PvdA-GroenLinks fractie weet dat veel kwekers en ondersteunende bedrijven werken met arbeidsmigranten. Ook is bekend dat deze mensen conform de ROEMER richtlijnen gehuisvest moeten worden.

Helaas gebeurt dat niet. Ongeveer 2 jaar geleden heeft de raad gebieden in Lisse aangewezen waar arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden wat tot onze grote spijt mondjesmaat of niet gebeurd is.

Blijkbaar is er geen behoefte aan en is het huidige verdienmodel aantrekkelijker voor sommige ondernemers.

Er worden nog steeds huizen opgekocht in het dorp en in het buitengebied waar teveel arbeidsmigranten in slechte omstandigheden gehuisvest worden. Dit in strijd met wat de wethouder zei, die bij de behandeling van de aangewezen stroken heeft toegezegd dat er dan woningen vrij kwamen voor de Lisserse burger.

De pandjesbazen gaan gewoon door en daarom is het zaak om snel te komen met regelgeving dat KOPEN ook WONEN is zoals in het raadsakkoord staat en dat de controle op huisvesting van deze mensen geintensiveerd wordt.

Ook de werkgevers kunnen in deze meedenken en meedoen.

De GOM houdt vast aan afgesproken hectaren bollengrond.

Mijn fractie is daarom ook in spannende afwachting wat er gebeurt met de evaluatie van de GOM-ISG.

Wel kunnen wij stellen, dat er kennis aanwezig is in onze partijen om het gezicht van onze streek te behouden, een efficientere kweek de doen, de opbrengsten van de kweker te verzekeren, te komen tot een schonere kweek en op het gewonnen gebied huisvesting te doen.

Kortom: WIN WIN en WIN!!!

Ik wil deze beschouwing graag positief afsluiten.

Mijn fractie maakt het college en ook het vorige de complimenten voor de woningbouw op de vele inbrei locaties in het dorp.

Er gebeurt veel en dat is nodig.

Mijn fractie ziet ook het harde werken van dit college en heeft daar waardering voor hoewel we het niet altijd eens zijn met de resultaten en wijze van aanpak.

Laten we vooral de komende jaren gebruiken om positief te denken, een omslag te maken en vooral durf en lef te tonen!

Niet steeds komen met: Dat doen we al jaren zo en dat is eerder afgesproken!

In plaats van tegenargumenten verzinnen, argumenten verzinnen om tot positieve oplossingen te komen.

De tijden zijn hard en erg veranderd, laten wij meebewegen!!

Je bent dan geen onbetrouwbare overheid maar een overheid  die in de maatschappij staat, weet wat er leeft en luistert naar wat de burger zegt.

Deze begroting is sluitend en aan ons aangeboden met een keuze uit 5 opties.

Mijn fractie kan meegaan in die keuze en tijdens de behandeling van de onderdelen zullen wij proberen met moties en amendementen in gezamenlijkheid en juiste keuzes te komen

Er zullen immers NU stappen gezet moeten worden om anders dan bij de burger geld te halen en gemaakte afspraken te herzien. HET IS VIJF VOOR TWAALF!!!!

Collega’s, durf en denk eens out of the box!

De PvdA-GroenLinks fractie zal zich blijven inzetten om in gezamenlijkheid met de andere fracties te komen tot een beter, schoner en betaalbaar Lisse zoals we meebeloven in het raadsbreed en ook door ons ondertekende raadsakkoord.


Dank voor uw aandacht,

Namens de PvdA-GroenLinks fractie,

Richard van der Wiel – Loes Dockheer – Bas de Weyert


Doe mee!


Sluit je aan bij onze progressieve samenwerking door lid te worden van PvdA of Groenlinks


Doe mee met GroenLinks


Doe mee met de PvdA

Doe mee!


Wil je mee werken aan onze samenwerking in Lisse? Heb je goede ideeën? Wil je de fractie ondersteunen met jouw expertise?


Stuur ons een mail!

Nieuws uit de fractie


De afgelopen maand stond in het teken van de begroting voor de gemeente Lisse. Een begroting die erg onder druk staat maar toch weer sluitend is gemaakt door een greep te doen uit ons spaarvarkentje, de algemene reserve. Het is een verplichting vanuit de provincie om een sluitende begroting in te dienen en door tal van maatregelen en kunstgrepen is dat gelukt tot en met 2025. Over 2026 kan ik niet teveel zeggen omdat dit een apart jaar is waar de opschalingskorting weer ingevoerd gaat worden. Gemeenten beneden de 50000 inwoners krijgen echt veel minder geld uit het gemeentefonds. Zelfstandigheid is duur en kost veel geld!

 

In de begroting voor komend jaar staan veel onzekerheden, zo is het inflatiecijfer op 2,5% gezet terwijl de werkelijkheid is, dat dat meer is. In december komen de CAO besprekingen voor de gemeente ambtenaren en 1% salaris verhoging kost 250.000 euro. Tussen het gebodene (4,5% ) en het gevraagde (11,5%) zal de uitkomst wel liggen. Er is anderhalf miljoen gereserveerd voor inflatie correctie dus bij een loonsverhoging van 6% is dat op.

 

Onze fractie heeft tijdens de behandeling van de algemene beschouwingen een tweetal moties ingediend over energiearmoede en de zorg over de kosten daarvan bij verenigingen. Deze zijn aangenomen. Verder hebben wij gevraagd om gelden te verschuiven van bijvoorbeeld sportaccomodaties naar een school, de Lisbloem, of armoede beleid. Tevens hebben wij de mobiliteit aangeroerd. Anders dan de PvdA-GroenLinks wil de voltallige raad een weg door onze mooie Rooversbroekpolder. De provincie heeft daarvoor geld gereserveerd en helaas is dat niet voldoende voor alle plannen. Wij hebben ingezet op beter, meer en betaalbaar openbaar vervoer. Op betere en bredere fietspaden!

 

De gemeenschappelijke regelingen en de interne financien hebben wij benoemd. Echter het belangrijkste is, dat wij de discussie op gang gebracht hebben voor een wijziging van geldstromen en andere manieren om geld binnen te halen. Je kan dan denken aan toeristenbelasting, parkeerheffing en andere retributies. Dit om vooral maar de burger van Lisse zoveel mogelijk te ontzien.

 

Wij kregen van de andere fracties flink wat tegengas maar vernieuwend denken en met lef zaken uitvoeren en terug komen op eerdere besluiten, vergt moed en creativiteit! Wij blijven ons inzetten voor onze standpunten en merken wel, dat er in de raad totaal verschillend gedacht wordt over de sociale paragraaf. Sommige fracties stellen zelfs, dat er geen armoede is in Lisse, welnu, wij willen ze wel uit die droom helpen en nog sterker, er is veel verborgen armoede. Een echtpaar waarvan beiden werken, 2 kinderen die schoolgaand zijn en gewoon niet van hun geld, dat zij verdienen met hun harde werken, niet rond kunnen komen. Helaas geen uitzondering meer! Wij hebben daar oog voor!

 

De leden aantallen van onze partijen lopen op. Wij wisten het al lang, er is in Lisse behoefte aan vernieuwing, verandering en een eerlijke verdeling! Armoede moet niet bestraft worden! Steun ons en doe mee!

 

Namens de fractie,

Richard van der Wiel

Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Lisse


Partij van de Arbeid en GroenLinks samen in de gemeenteraad

GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben in Lisse weer de handen ineengeslagen. Samen laten wij een progressief, sociaal en duurzaam geluid laten horen!

Lisse is een fijn dorp om te wonen, te werken en je vrije tijd te besteden. Het kan natuurlijk altijd beter, maar vooral eerlijker, zodat iedereen van alles wat Lisse biedt gebruik kan maken. Dat kan gaan om een fijne woning, om schone lucht, een veilige omgeving, een leuke school, goed openbaar vervoer, goede voorzieningen, noem maar op.

 

De Partij van de Arbeid en GroenLinks staan voor al deze dingen en vooral voor een eerlijke samenleving waarin voor iedereen gelijke kansen liggen. Daarom bundelen ze hun krachten in Lisse om met één gezamenlijke lijst de stem van links-progressief Lisse te vertegenwoordigen. Om Lisse eerlijker, bewuster, veiliger, slagvaardiger en vriendelijker te maken.


Te weinig vrouwen op de lijst!

We kregen de vraag:  "...

dat er weinig vrouwen in jullie lijst staan. De eerste vrouw ook pas op nr 4. Jammer, dit vind ik niet getuigen van een linkse lijst."


Richard van der wiel in een reactie: "Wij hadden graag een nummer 1 of 2 als vrouw op onze lijst gehad. Zij moeten er wel zijn en ook nog willen. Wij zijn echt op zoek geweest naar een diverse lijst en een eerlijke verdeling tussen vrouwen en mannen. Die zoektocht was voor ons wat teleurstellend maar we blijven zoeken en hopen de volgende verkiezingen op meer variëteit.

Vanzelfsprekend zouden we graag zien dat je meedoet en meedenkt en kan je altijd een keer of meerdere keren meedenken in onze steunfractie. Bij deze ben je uitgenodigd.

Weet je nog meer vrouwen dan houden we ons aanbevolen.Geplande Evenementen

Er zijn geen evenemneten gepland


Persbericht 2, 27 januari 2022

PvdA GroenLinks Lisse presenteert
verkiezings-programma


vlnr Mart van der Vlugt, Richard van der Wiel, Rien van Bockel

“Met dit programma onderscheiden we ons van de andere partijen, met name op sociaal vlak, duurzaamheid en wonen.”  Aldus Richard van der Wiel, lijsttrekker PvdA-GroenLinks Lisse. Op 26 januari ontving hij voor het gemeentehuis van Rien van
Bockel (GroenLinks) en Mart van der Vlugt (PvdA)  het gezamenlijke verkiezingsprogramma.


"We zijn écht sociaal, zo willen we in bepaalde gevallen schulden na twee jaar overnemen van mensen in de schuldsanering Verder zou het mogelijk moeten zijn dat mensen in de bijstand tot € per maand kunnen bij verdienen zonder dat de uitkering wordt gekort Ook willen we vold oende uitgaansgelegenheid voor jongeren en buurtkamers voor ouderen realiseren. We zijn ook eerlijk duurzaam: we willen woningen verduurzamen en in 2030 energieneutraal zijn, maar dit moet wel betaalbaar zijn en de gemeenschap moet mee kunnen profiteren. Op het gebied van wonen willen we creatief zijn vooral voor mensen met een kleine beurs zoals door het mogelijk maken van huizen splitsen, inwonen en mantelzorgwoningen. Daarbij komt ook een woonverplichting voor kopers van huizen."


De twee partijen hebben hard gewerkt om te zorgen dat de waarden van PvdA en GroenLinks evenwichtig in het programma naar voren komen. Afgelopen half jaar zijn de leden meerdere keren langs de huizen gegaan om input van inwoners te verzamelen: “Naast veel voorkomende thema’s, kwam bijvoorbeeld vaak naar voren dat de groenvoorzieningen onvoldoende onderhouden worden.”

Persbericht 1, 10 januari 2022

PvdA en GroenLinks bundelen krachten voor gemeenteraadsverkiezingen in Lisse


“We gaan samen voor een progressiever, socialer en duurzamer Lisse.” Dat zegt Richard van der Wiel, lijsttrekker van de gezamenlijke lijst PvdA-GroenLinks voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Richard van der Wiel, oud politieman en geboren en getogen Lisser, neemt het stokje over van Guus Mesman (lijstduwer), die 26 jaar de PvdA vertegenwoordigde in de Lissese raad. Over de samenwerking met GroenLinks zegt hij: “De onderlinge verschillen zijn erg klein en samen bereiken we meer dan ieder afzonderlijk. Progressiever, socialer en duurzamer: dat zijn onze sleutelwoorden. En dat is dan ook meteen een uitnodiging naar iedereen die er net zo over denkt, om mee te denken, mee te praten en mee te doen.”


Bas de Weijert staat namens GroenLinks als tweede op de lijst. Hij is nieuw in de politiek en komend jaar rondt hij de opleiding tot huisarts af. Hubrecht van der Beek (e-commerce manager) van GroenLinks en Loes Dockheer (communicatieadviseur en beeldend kunstenaar) van de PvdA maken de top vier compleet.


foto: Boelo Meijer Fotografie

achter vlnr Richard van der Wiel en Loes Dockheer

voor vlnr Bas de Weijert enHubracht van der Beek