LISSE PROGRESSIEF,

SOCIAAL

EN DUURZAAM

WONEN


Wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen heeft een plek nodig waar hij zich prettig en veilig kan voelen. Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. Daarom staat de PvdA-GroenLinks voor zo’n veilige thuishaven voor iedereen, van starter tot senior, voor elke Lisser.

In Nederland heerst een woningcrisis. Er zijn te weinig woningen, wat ook voor Lisse geldt. Ook is er geen doorstroming en de realisatie van nieuwe woonvormen, zoals Tiny houses, is nog niet van de grond gekomen. Voor ouderen die kleiner willen wonen zijn er geen passende huizen, ze blijven in een groot huis wonen. Gezinnen met kinderen die graag naar zo’n groter huis willen verhuizen, blijven daardoor in hun starterswoning zitten, waardoor er voor starters ook weer te weinig beschikbaar komt.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Meer (betaalbaar) bouwen en daarbij ook nieuwe woonvormen betrekken
 • Doorstroming bevorderen en mogelijk maken door bindende afspraken
 • Leegstand van winkel- en kantoorpanden tegengaan en zo mogelijk ombouwen tot woningen
 • Speculaties tegengaan

Hoe willen we dat realiseren?

 

Meer bouwen

We beschikken in Lisse over weinig bouwgrond. Voor de schaarse, nog te bebouwen grond stellen we een realisatieplicht van vijf jaar in. Zo dwingen we projectontwikkelaars binnen afzienbare tijd woningen te realiseren en gaan we speculeren tegen. Betaalbare woningen voor iedereen: dat is ons uitgangspunt. In het woonprogramma leggen we vast waar en hoeveel sociaal (30 %), middelduur (50%) en duur (20%) binnen de gemeente Lisse kan worden gebouwd. PvdA-GroenLinks streeft naar meer woningen in het goedkope prijssegment. Dat houdt in dat in de nieuwbouwplannen per definitie duurzame, kleinere woningen voor starters zijn opgenomen tot €250.000, woningen voor mensen met een middeninkomen, woningen voor mensen die kleiner willen wonen en voor nieuwe woonvormen, zoals Tiny houses en generatiewoningen.

 

Doorstroming bevorderen en mogelijk maken door bindende afspraken

PvdA-GroenLinks wil passende woonruimte voor jongeren en ouderen en voor iedereen daar tussenin. Door de doorstroming actief te faciliteren wordt dit aantrekkelijk. Hoe doen we dat?

Een- en tweepersoonshuishoudens die een eengezinswoning achterlaten, krijgen voorrang bij de toewijzing van sociale huur en/of nieuwe middel dure appartementen. In geval van huur behoort huurgewenning tot de mogelijkheden. Met de projectontwikkelaar maken we de afspraak, dat nieuw opgeleverde appartementen een maand openstaan voor mensen die een grote woning willen verlaten. In de huisvestingsverordening leggen we de voorrangsregels vast voor jongeren en starters om te voorkomen dat zij uit onze gemeente vertrekken of bij hun ouders moeten blijven wonen.


Leegstand van winkel- en kantoorpanden tegengaan en zo mogelijk ombouwen tot woningen

We willen meer werk maken van het aanpakken van verpaupering. Als het financieel mogelijk is, willen we panden zoals het oude postkantoor en de voormalige slagerij Koot aankopen en verbouwen voor sociale woningbouw. Als gemeentelijke overheid moet je niet langer lijdzaam toezien, maar in actie komen!

 

Speculaties tegengaan

Dat de woningprijzen de pan uit rijzen, komt ook door de speculatiedrift van beleggers en huisjesmelkers. Grote steden gingen ons voor met maatregelen om dit tegen te gaan. Ook in Lisse wil PvdA-GroenLinks dit aanpakken: Woningen moeten immers voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht en een langdurig anti-speculatiebeding in voor nieuwe koopwoningen in het sociale segment. We onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van maatschappelijk gebonden eigendom. Daarnaast willen we net als grote steden gebruik maken van de opkoopbescherming om zo beleggers te weren van (delen van) de woningmarkt, waardoor de prijzen minder opgedreven worden. Scheefhuren en commerciële verhuur willen we ontmoedigen dan wel tegengaan.

DUURZAAMHEID


Een wereld met minder CO2 -uitstoot en een beter luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen, betaalbare energielasten en meer duurzame werkgelegenheid is naast een absolute noodzaak vooral een prachtig en wenkend perspectief.

De energietransitie biedt volop vooruitzichten voor schone lucht, betere huizen, betaalbare energielasten en meer werkgelegenheid. Maar om daar te komen zijn er investeringen nodig. In onze gemeente kiezen we ervoor om de kosten en de opbrengsten eerlijk te verdelen en voorkomen we dat de energietransitie de ongelijkheid vergroot. Het moet voor iedereen betaalbaar zijn en samenwerken met onze inwoners is daarvoor essentieel. Voor het draagvlak en voor de betrokkenheid.

 

PvdA-GroenLinks wil daarom:

 • Het goede voorbeeld geven
 • Verantwoorde afvalverwerking
 • Verduurzaming van woningen
 • Duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw
 • Actief zoeken naar locaties voor zonnevelden en windenergie
 • Meer laadpalen verdeeld over Lisse


Hoe willen we dat realiseren?

 

De gemeente geeft het goede voorbeeld

We streven ernaar dat Lisse al in 2030 energieneutraal is, en dan ook een circulaire economie zonder afval heeft. Daarnaast gaat de gemeente circulair inkopen. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium. Ook circulair gebruik van water in en om nieuwbouwwoningen is daar onderdeel van. Lisse gaat samen met Hillegom en Teylingen de CO2-prestatieladder hanteren om het eigen beleid te monitoren en dus CO2-reductie daadwerkelijk meetbaar te maken. De gemeente rapporteert jaarlijks over de voortgang van verduurzaming en energietransitie om het eigen beleid te monitoren. Ook zal de gemeente zich inspannen te rapporteren over de resultaten van initiatieven van particulieren en bedrijven.

 

Een verantwoorde afvalverwerking

Wij zetten ons in om de kosten daarvan zo inzichtelijk te maken. We onderzoeken mogelijkheden om degene die meer afval weggooien meer te laten betalen aan de verwerking daarvan. We willen educatie en bewustwording van afval scheiden aanjagen, onder meer op (semi)publieke locaties, zoals scholen, de bibliotheek en sportfaciliteiten. Bedrijven zouden ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun afval gescheiden aan te bieden.


Verduurzaming van woningen

Door woningen te isoleren neemt het energiegebruik en de CO2-uitstoot af en krijgen inwoners een lagere energierekening. We stimuleren en faciliteren energieneutraal (ver)bouwen, en zetten in op verduurzaming van de bestaande woning- en bedrijvenvoorraad. We stimuleren groene gevels, groene daken en bomen in de straat. We faciliteren particulieren om hun huizen duurzamer te maken door het voortzetten van de energiecoaches. Deze kunnen proactief blijven adviseren bij verbouwing, verhuizing of verduurzaming. Energiecoaches komen ook beschikbaar voor advies aan ondernemers in de gemeente.

 

Duurzame, toekomstbestendige nieuwbouw

We bouwen woningen waar duurzaam gebruik van energie een integraal onderdeel is. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties (MPG) van nieuwbouw. We hebben bewondering voor de manier waarop woningcorporatie Stek omgaat met verduurzaming.  Samen met hen gaan we kijken hoe het nóg beter kan, bijvoorbeeld met minimale energie labels, het percentage energie neutrale woningen en woningen met zonnepanelen.


We zoeken actief naar locaties voor zonnevelden en windenergie

Hiervoor gaan we in gesprek met onze inwoners. We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan onze groene en sociale voorwaarden voldoen. Zo zorgen we dat de gemeenschap financieel meeprofiteert en dat de omliggende natuur wordt verbeterd. Daarnaast worden zonne- en windparken buiten de dorpskern in het buitengebied gerealiseerd om het aanzicht en het toeristische karakter van ons dorp niet aan te tasten, zo willen we bijvoorbeeld ook de Rooversbroekpolder ontzien. We creëren ‘energietuinen’ waar zonneweides worden gecombineerd met rijke natuur die bijdraagt aan een toename van biodiversiteit.

 

Laadpalen moeten fijnmaziger beschikbaar komen in wijken


SOCIAAL BELEID


Mensen staan centraal. Bij PvdA-GroenLinks gaan we er van uit dat iedereen mee kan doen en niemand langs de kant hoeft te blijven staan. Dat gaat niet altijd vanzelf. Sommigen hebben daarbij hulp of een steun in de rug nodig. Hulp of steun moet laagdrempelig zijn. Maar de gemeente moet zelf ook vinger aan de pols kunnen houden om financiële of andere problemen in een vroeg stadium te signaleren en hulp te kunnen bieden. Goede schuldhulpverlening en een ruimhartig minima-en armoedebeleid moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Het vertrouwen in de overheid is de laatste jaren afgenomen. In ons sociaal beleid is het uitgangspunt dat we mensen die dat nodig hebben helpen (en niet pakken).

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Een ruimhartig beleid bij schulden en voor schuldsanering
 • Extra steun voor minima
 • Verkorten van wachtlijsten in de jeugdzorg
 • Verbetering communicatie en voorlichting over financiële hulp
 • Gezondheid
 • Extra aandacht voor jongeren
 • Extra aandacht voor ouderen
 • Eén loket
 • Verbetering communicatieHoe willen we dat realiseren?

 

Een ruimhartig beleid bij schulden en voor schuldsanering

De gemeente neemt bij positieve inzet van een inwoner in de schuldsanering, de resterende betalingen in het derde jaar van de sanering voor haar rekening. Waar nodig kopen we de schulden af en verstrekken we saneringskredieten. De terugbetalingstermijnen beperken we tot vijf jaar om mensen sneller perspectief te bieden. Dit in samenwerking met het UWV en het bedrijfsleven. Jongeren met problematische schulden krijgen de kans om in ruil voor werk en scholing kwijtschelding te krijgen. Dit is uitbesteed aan het Provalu, voorheen de Mare-groep. De gemeente Lisse blijft zich inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk en/of scholing.

Voorkomen is beter dan genezen. Er wordt al samengewerkt met instellingen en organisaties, zodat snel opgemerkt kan worden als iemand bijvoorbeeld een paar maanden geen huur heeft betaald. PvdA-GroenLinks wil samenwerking uitbreiden met Dunea, de ziektekostenverzekeraars en de belastingdienst, zodat er sneller zicht is op problemen en er dus eerder hulp geboden kan worden en de zaak niet uit de hand loopt.

Voor het kwijtschelden van gemeentelijke en waterschapsbelasting staan we een vereenvoudigde en eenmalige procedure voor. Verder willen onderzoeken of we ervoor kunnen zorgen dat kinderalimentatie niet meer meetelt als inkomen bij het bepalen van de kwijtschelding. Tenslotte pleiten we voor het aanpassen van de individuele inkomenstoeslag door honderd euro per kind per jaar toe te kennen.

 

Extra steun voor minima

In navolging van onder andere Amsterdam willen we het mogelijk maken dat mensen in de bijstand maandelijks € 219 bijverdienen zonder dat dit consequenties heeft voor hoogte van de uitkering.

We vergoeden de schoolkosten voor kinderen als de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage een sta-in-de-weg is.

 

Verkorten van wachtlijsten in de jeugdzorg

Er is structureel te weinig geld voor de jeugdzorg. Mede daardoor zijn er wachtlijsten ontstaan. Kinderen die hulp nodig hebben, zouden die snel moeten krijgen. Kwaliteit van jeugdzorg moet voorop staan en de bureaucratie verminderen. Daar jeugdzorg bovenlokaal is georganiseerd, willen we dit samen met Hillegom, Teylingen en Noordwijk aanpakken.

Wij willen marktwerking in de zorg buitenspel zetten. Kwaliteit zou bij de samenwerking tussen zorgaanbieders het uitgangspunt moeten zijn en niet concurrentie op basis van prijs. Meer samenwerking binnen de zorg en het sociaal domein levert bovendien niet alleen kwalitatief betere hulp en ondersteuning op, maar is ook kostenefficiënt.

 

Gezondheid

De huisartsenpost gaat verhuizen van Voorhout naar Leiderdorp. Dat betekent voor Lissers een aanzienlijk langere reistijd. Huisartsen(spoed)zorg moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Wettelijk moet Nederland de huisarts binnen dertig minuten bereikbaar zijn. Daarom vinden we dat er in de Bollenstreek tenminste een huisartsenpost moet zijn. We gaan samen met andere gemeenten, de lokale huisartsen en de huisartsenpost De Limes in gesprek over een oplossing, waarmee de bereikbaarheid en toegankelijkheid gewaarborgd blijft.

 

Extra aandacht voor jongeren

Wij activeren en faciliteren ondernemers tot het ontplooien van bezigheden en recreatie gericht op jongeren. We vinden het belangrijk dat er voor jongeren voldoende uitgaansgelegenheden en andere plekken zijn om samen te komen. Jongeren willen hier uiteraard aan meedenken, daarvoor willen we ze zeker uitnodigen om samen concrete plannen te maken! Daarnaast zetten wij ons actief in om met het verdwijnen van de Gewoonste Zaak, Haven 4 en de Greef een alternatief te realiseren waar jongeren elkaar kunnen blijven ontmoeten in de gemeente Lisse. Particuliere initiatieven ondersteunen we financieel.

 

Extra aandacht voor ouderen

Een jaarlijks bezoek aan de tachtigplussers in onze gemeente helpt mee om eenzame ouderen in beeld te krijgen. Dit willen we dan ook structureel organiseren. Voor degenen die daar behoefte aan hebben zetten we ons in voor een interessante dagbesteding met uiteenlopende activiteiten.

Ook de realisatie van de zogenaamde buurtkamers ondersteunen we: ontmoetingsruimtes in de wijken waar men elkaar treft en gezamenlijke activiteiten onderneemt. In het knarrenhof, dat naast de brede school aan de Ruishornlaan wordt gebouwd, komt ook een gezamenlijke ruimte (“het Hofhuis”), dat niet alleen voor de bewoners, maar ook voor anderen in de Poelpolder de functie van een buurtkamer kan krijgen. In bouwplannen voor ouderenwoningen wordt actief rekening gehouden hoe wonen, zorg en dagbesteding samengaan in het pand. Indien oudere Lissers niet meer thuis kunnen wonen willen we hen zoveel mogelijk de kans geven om naar een verpleeghuis in de buurt te gaan.

 

Eén loket

De lokale loketten, het Wmo Adviescentrum, de sociale teams en de jeugd- en gezinsteams zijn vanaf 1 maart 2021 samengegaan in de stichting Voor ieder 1.

PvdA-GroenLinks zou graag zien dat lokale verenigingen en organisaties hier ook terecht kunnen voor ondersteuning bij begeleidingsvraagstukken in de omgang met deelnemers.

 

Verbetering communicatie

Kinderen die in armoede opgroeien moeten overal aan mee kunnen doen. Voor minima zijn er verschillende mogelijkheden om extra financiële steun aan te vragen. Er is een Stichting Leergeld, een fonds waar particulieren en de gemeente geld in stort, waaruit kinderen een bijdrage kunnen krijgen voor schoolspullen, een fiets of een excursie. Er is ook een sport- en cultuurfonds dat het mogelijk maakt lid te worden van een toneel-of sportvereniging of de bibliotheek. Er wordt helaas (te) weinig gebruik van gemaakt. Bij deze doelgroepen is het bestaan van dit soort fondsen vaak onbekend. Om dit te verbeteren is actieve communicatie nodig. Hoe? Uit naam van de burgemeester ontvangt elk kind in groep 3 aan het begin van het schooljaar een kaart waarop staat wanneer het kind voor welke vergoeding in aanmerking kan komen. Kinderen in groep 8 krijgen opnieuw zo’n kaart met het oog op de uitgaven voor het vervolgonderwijs. En de jeugd krijgt een kaart vlak voor de achttiende verjaardag waarop ze worden geïnformeerd over de zaken waar ze verantwoordelijk voor worden, zoals het zelf afsluiten van een ziektekostenverzekering. Overigens is het nu zo geregeld dat derden, zoals een sporttrainer, een aanvraag voor een bijdrage moeten indienen. Daar willen we van af.

 

Tenslotte maken we ons hard voor de volgende punten:

 • Goed en rechtvaardig uitvoeren van de WMO, waarbij hulp geboden wordt bij de keukentafelgesprekken.
 • We betrekken vrijwilligersorganisaties bij de vorming van het lokaal zorg- en welzijnsbeleid. Ze worden daarbij ondersteund door de gemeente.
 • Maatwerk en persoonlijk contact is en blijft het uitgangspunt is voor de zorg. Daarbij volgen we kritisch de trend van het uit de WMO halen van een maatwerkvoorziening, zoals de was-en strijkservice, en die overhevelen naar de algemene voorziening, wat per saldo duurder uitkomt voor de afnemer. In HLT-verband zetten we ons in om dit tij te keren.
 • In het kader van het toenemend aantal overbelaste mantelzorgers bieden we hen goede ondersteuning zoals respijtzorg om de zorg te ontlasten; en praktische en emotionele hulp, bijvoorbeeld training over de omgang met dementie, en contact met lotgenoten.
 • We stellen een actieplan op om wachtlijsten in de jeugdzorg sterk te verminderen.
 • We stimuleren jongeren in Lisse om mee te doen op alle mogelijke gebieden. Hiervoor kunnen we projectsubsidies toekennen.


GROEN EN LEEFOMGEVING


In de komende jaren zetten we in Lisse alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige droogte zo goed als mogelijk op te vangen. Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op. Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. Er zijn veel klachten in Lisse over slordig/gebrekkig onderhoud van groen. Te veel focus op maaien en te weinig op bijhouden perken. PvdA-GroenLinks zal zich inzetten voor een beter groen beleid en betere communicatie met burgers over het gevoerde beleid.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Verzorging van onze parken, bermen en andere groene plekken
 • We hebben een actief bomenplan
 • We willen een duurzame bollenteelt
 • Herstel van de ecologische waarde van onze landschappen en natuur
 • Participeren in werkgroepen met betrekking tot leefbaarheid
 • Ruimte maken voor water
 • Plaatsing van hygiënische toiletten
Hoe willen we dat realiseren?

Verzorging van onze parken, bermen en andere groene plekken

We gaan deze verzorgen en aanleggen volgens de principes van ecologisch beheer. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door op het plein voor het gemeentehuis meer groen te planten.

De gemeente maakt actief promotie om tuinen weer groener te laten worden.

Het initiatief “tegel wippen” zetten we door. Bij de renovatie van straten en pleinen wordt vaker gekozen voor grastegelstraatwerk, met name bij parkeerplaatsen.

 

We hebben een actief bomenplan

Voor elke boom die in Lisse verdwijnt komen er 2 voor terug

 

We willen een duurzame bollenteelt

Lisse staat bekend om de bollenteelt. Deze sector is continu aan het innoveren. Wij erkennen het belang hiervan voor de regio en willen ons samen met de tuiners en kwekers inzetten op duurzame bollenteelt om het voortouw te nemen in de regio.

Wij gaan voor duurzamere teelt met behoud van ons culturele erfgoed en landschap

We steunen de GOM, maar deze zal moeten innoveren met meer inzet op schone teelt en milieuvriendelijkheid.

 

Herstel van de ecologische waarde van onze landschappen en natuur

Herstel van biodiversiteit en natuurwaarden is dringend nodig, zowel op het land als in en onder water. De gemeente moet de komende 4 jaar initiatief nemen voor meer groen in Lisse en daarbuiten, onder andere door aanleg van natuurlijke oevers, tegengaan van vervuiling door microplastics, zwerfafval en lozingen van bedrijven.

 

Participeren in werkgroepen met betrekking tot leefbaarheid

Schiphol is economisch van groot belang, maar de Poelpolder en de nieuwe wijk Dever komen onder de Schiphol vliegroute te liggen met zijn fijnstof en geluidshinder. Voor de leefbaarheid participeren wij in werkgroepen, onderhouden contacten met direct betrokken gemeenten en andere overheden zoals provincie Noord-Holland en het Rijk.

 

Ruimte maken voor water

Water is nodig voor groene en aantrekkelijke wijken, parken, natuur- en recreatiegebieden. Ruimte voor water is ook nodig om de gevolgen van de klimaatverandering/klimaatcrisis op te vangen, zoals wateroverlast, droogte en hittestress. Dat betekent dat water nadrukkelijker een (mede)sturend moet worden bij de inrichting van de gemeentelijke omgeving en het buitengebied.

 

Plaatsing van hygiënische toiletten

We vinden het belangrijk dat er door de gemeente heen, vooral in de winkelstraten en openbare ruimtes voldoende toegankelijke hygiënische toiletten zijn


VERKEER


Langzaam moet de prioriteit krijgen in de gemeente Lisse. Wij willen 30 km als norm voor het autoverkeer in de bebouwde kom. Dit is conform de wens van de Tweede Kamer in oktober 2020. Ook willen we het centrum van Lisse aantrekkelijker, schoner en veiliger maken. En we willen actief de mogelijkheden verkennen om de verbindingen met openbaar vervoer te verbeteren.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Autoverkeer in de bebouwde kom wordt zo veel mogelijk als gast gezien
 • In het centrum voeren we betaald parkeren in
 • Verkeersveiligheid voor fietsers gaan we verbeteren
 • De verkeersveiligheid bij scholen gaan we opnieuw onderzoeken
 • De verkeersveiligheid aanpassen
 • Locaties waar frequent (bijna) ongelukken gebeuren of veel overlast wordt veroorzaakt door verkeer worden onderzocht op verkeersveiligheid en zo nodig aangepast.
 • Verbeteren van het openbaar vervoer
 • Fijnstof verminderen

Hoe willen we dat realiseren?

Autoverkeer is gast in bebouwde kom

Alleen op doorgaande wegen met vrij liggend fietspad kan 50 km gehandhaafd blijven, tenzij kruisingen of schoolgebieden ook dat niet verdragen. Het Vierkant en aansluitende deel van de Heereweg maken we autovrij.

 

In het centrum geen nieuwe parkeerplaatsen

We willen mensen stimuleren, dat men waar mogelijk fietsend of lopend naar het centrum komt. We bouwen geen nieuwe parkeerplaatsen bij. Bestaande parkeerterreinen gaan we ‘vergroenen’, van bomen en struiken voorzien en mogelijk deels voorzien van grastegelstraatwerk.


Verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren

De verkeersveiligheid op rotondes gaan opnieuw onderzoeken; indien nodig worden rotondes aangepast. Op doorgaande wegen zonder vrij liggend fietspad, leggen we indien mogelijk een vrij liggend fietspad aan. Vanwege toenemend gebruik van fietspaden, onder andere door e-bikes en bakfietsen onderzoeken we waar fietspaden verbreed moeten of kunnen worden.


De verkeersveiligheid bij scholen onderzoeken

Waar mogelijk worden auto’s in de omgeving van scholen geweerd of vertraagd bij start/einde scholen. Bij de scholen plaatsen we gekleurde palen met het bord: langzaam rijden, u nadert een school. Zie voorbeeld tal van andere gemeenten.


De verkeersveiligheid aanpassen

Locaties waar frequent (bijna) ongelukken gebeuren of veel overlast wordt veroorzaakt door verkeer worden onderzocht op verkeersveiligheid en zo nodig aangepast. Een voorbeeld hiervoor is de Spekkelaan, die verkeerstechnisch ongelukkig is en donker voor sporters.


Verbeteren van het openbaar vervoer

PvdA-GroenLinks wil actief de mogelijkheden verkennen om de verbindingen met openbaar vervoer te verbeteren.  In de dorpen om ons heen (Hillegom, Sassenheim en Nieuw-Vennep) wordt intensief gebruik gemaakt van treinstations, mogelijk kunnen daar snellere busverbindingen op worden aangesloten (die geprogrammeerd zijn op de vertrek- en aankomsttijden van de treinen) of het station in Lisse heropent. Beter OV komt ten goede aan onze inwoners (studenten, forensen, mensen die naar het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp moeten), het toerisme en draagt bij aan het halen van de klimaatdoelen.

 

Fijnstof

We willen aandacht blijven besteden aan de nadelige gevolgen van het toenemende vliegverkeer op Schiphol en de fijnstof uitstoot daarvan.

We ontmoedigen het stoken van open haarden.


VEILIGHEID


Iedereen in onze gemeente heeft recht op een veilige leefomgeving. Wanneer je je onveilig voelt in je eigen huis of als je de straat op gaat, kan je je niet ontplooien en heb je geen eerlijke kans op een fijn leven. Veiligheid is een basisbehoefte, die voor de meesten van ons gelukkig een vanzelfsprekendheid is. De aanwezigheid van politie en justitie is noodzakelijk, maar beseffen tegelijkertijd dat meer blauw op straat alleen niet de oplossing is. We betrekken de buurt daarom actief bij de handhaving en vragen hen op hun buurt te letten, zodat de sociale veiligheid ook als het blauw niet op straat te zien is, aanwezig blijft.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Meer wijkagenten en boa’s
 • Voorkomen is beter dan genezen

Hoe willen we dat realiseren?

We willen meer wijkagenten en boa’s

Net als Hillegom willen wij minimaal 4 wijkagenten in Lisse (minimaal 1 wijkagent op 5.000 bewoners)

 

Voorkomen is beter dan genezen

We willen kansarme jongeren perspectief bieden en meteen ingrijpen als iemand dreigt te ontsporen. Daarom bezuinigen we niet op het buurt- en jongerenwerk, draaien we eerdere bezuinigingen terug, en zorgen we er met een extra impuls voor dat alle kwetsbare jongeren in beeld zijn bij onze professionele buurt- en jongerenwerkers. We verliezen de jongeren niet uit het zicht en ontwikkelen/onderhouden een fijnmazig netwerk waar jongeren, wijkzorg, handhaving, politie, scholen, jeugdzorg, ouders, maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties onze ogen en oren zijn voor wat er onder de jongeren in de buurt speelt.


DEMOCRATIE EN BESTUURLIJKE HERVORMING


Voor een gezonde democratie is het essentieel dat iedere stem telt en dat iedereen zich gehoord voelt; dat iedereen die wil kan deelnemen; en dat de belangen van al onze inwoners worden behartigd en verdedigd. In de raad, maar ook daarbuiten.

Burgerparticipatie is belangrijk. Lissers weten vaak zelf het beste wat er in hun eigen omgeving speelt en welke oplossingen er mogelijk zijn. De gemeente is daarom toegankelijk en benaderbaar voor al onze inwoners. We luisteren naar ervaringsdeskundigen en nemen hun aanbevelingen mee bij het verbeteren van de uitvoer van onze gemeentelijke taken. Daarbij is voor ons het algemeen belang altijd leidend. We zorgen ervoor dat alle inwoners, niet alleen die met de grootste mond, worden gehoord en zijn ons ervan bewust dat niet iedere groep zich even actief in inwoners- initiatieven roert.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Vergroten van de zeggenschap van inwoners
 • Recht van initiatief
 • Versterken van de raad
 • Verder versterken van de samenwerking HLT
 • Controletaak van de gemeenteraad versterken


Hoe willen we dat realiseren?

Vergroten van de zeggenschap van inwoners

Wij willen dat inwoners tijdig kunnen meepraten over beleid en besluiten die hun woonomgeving raken en dat zij daadwerkelijk invloed hebben: geen goedkeuring achteraf, maar inspraak vanaf het begin waar ook daadwerkelijk nog iets mee gedaan wordt. Minstens eenmaal per jaar gaan we met de burgers in gesprek over het gevoerde en te voeren beleid.

 

Recht van initiatief

Initiatieven van burgers, bijvoorbeeld gezamenlijke (duurzame) woonprojecten/ coöperaties, krijgen actieve steun van de gemeente. Inwoners krijgen de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te zetten. Voor dit burgerinitiatief moeten ze 100 handtekeningen verzamelen.


Versterken van de raad

Wij vinden dat er bij coalitievorming gebruik moet worden gemaakt van een externe informateur die niet verbonden is aan de lokale politieke partijen. Om de dualiteit te versterken pleiten wij ervoor dat wethouders niet meer bij fractie overleggen mogen aanschuiven. Een beetje integriteit bestaat niet. We zijn daarom open over onze nevenfuncties en onthouden ons van stemming als (de schijn van) belangenverstrengeling op de loer ligt. Niet het college en coalitiefracties, maar de gehele gemeenteraad gaat bepalen welke informatie op welk moment moet kunnen worden ingezien. Goede en gelijke informatievoorziening voor alle raadsleden is essentieel. Om hun controlerende taak te verstevigen en informatievoorziening eerlijker te laten verlopen wordt hier nog meer dan voorheen aandacht aan gegeven. Een scherpe controle op beleidseffecten achteraf is een kerntaak die alle gemeenteraadsleden actief uitvoeren, ongeacht of zij onderdeel zijn van de zittende coalitie of niet. We stimuleren het gebruik van één rekenkamer binnen HLT. Onze gezonde lokale democratie wint aan kracht als de gemeenteraad ook in staat is haar controlerende, kader- stellende en volks vertegenwoordigende taak goed uit te oefenen. Daarom versterken we de griffie en zorgen we voor een goede en lokale/regionale rekenkamer.


Verder versterken van de samenwerking HLT

Samen met de gemeenteraden van Teylingen en Hillegom willen we verdere harmonisatie van beleid onderzoeken. We nemen geen maatregelen die verdere samenwerking in de toekomst belemmeren. Bovendien willen wij de optie tot een bestuurlijke fusie nadrukkelijk openhouden en verder onderzoeken en vormgeven. Als voorbeeld nemen we de gemeente Haarlemmermeer, waar de identiteit van de dorpskernen uniek is, ondanks een grotere overkoepelende gemeente. De samenwerking moet slimmer, goedkoper en efficiënter.


Controletaak van de gemeenteraad versterken

We willen meer zicht krijgen op de gemeenschappelijke regelingen en daar in de besluitvorming meer nadrukkelijk bij stil te staan. Gemeenschappelijke regelingen mogen zich niet onttrekken aan het democratisch proces. Daarom nemen we naast cijfers ook kwalitatieve doelen in de begroting op. De gemeenteraad toetst jaarlijks of deze doelen gehaald worden en past naar aanleiding van de resultaten in de jaarrekening de begroting aan, zodat de doelen wel gehaald worden.

FINANCIËN


Speel vooral open kaart en geef de inwoners inzicht in het financieel beleid. Daar staat PvdA-GroenLinks voor. Open kaart spelen helpt bij het herstellen van vertrouwen in de overheid. Uiteraard willen we een solide financieel beleid en tevens een financieel realistisch raads- en collegeprogramma. Om de kosten in de hand te houden is een strikte begrotingsdiscipline noodzakelijk. Uitvoeren van zaken die niet in de begroting staan, kunnen alleen wanneer er een gedegen financiële onderbouwing is.

 

Daarom staat PvdA-GroenLinks voor:

 • Een solide financieel beleid
 • Open kaart over lastenontwikkeling voor Lissers
 • Hondenbelasting afschaffen


Hoe willen we dat realiseren?

Een solide financieel beleid

De meerjarenbegroting mag geen tekorten vertonen en moet ruimte laten om financiële tegenslag op te vangen. De lokale lasten houden wij bij voorkeur zo laag mogelijk. Bij de verdeling van het beschikbare geld kiezen wij voor een verbonden samenleving, waarin iedereen meedoet. Solidariteit en rechtvaardigheid zijn leidend en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

De financiële positie van Lisse is in de laatste twee collegeperiodes (2014-2022) ernstig verzwakt. Dat is onder andere terug te zien in slecht onderhoud van het openbaar groen en de snel teruglopende kwaliteit van de straten en wegen. PvdA-GroenLinks Lisse kiest voor een geleidelijk herstel van de financiële gezondheid en niet voor een abrupte bezuinigingen of plotselinge lastenverhogingen. Alleen op die manier is er ruimte voor uitvoering van de in dit programma gepresenteerde beleidsvoorstellen.

 

Open kaart over lastenontwikkeling voor Lissers

Speel vooral open kaart en geef de inwoners inzicht in het financieel beleid. Daar staat PvdA-GroenLinks voor. Open kaart spelen helpt bij het herstellen van vertrouwen in de overheid.

 

Hondenbelasting afschaffen

In navolging van omringende gemeenten schaffen we de hondenbelasting af. Het verlies aan inkomsten kan worden opgevangen door een evenwichtige verhoging van andere gemeentelijke belastingen. Per saldo gaat het om een lichte verschuiving van de lasten, niet om een verhoging.